Izgubljena, ukradena, nedelujoča kartica ali zamenjava kartice zaradi spremembe podatkov

OPOZORILO: Kaj storiti, če kartica ne deluje, če ste jo izgubili ali je bila ukradena?

Voznik lahko nadaljuje vožnjo brez kartice voznika največ 15 koledarskih dni ali kadar je to potrebno za vrnitev vozila v njegove poslovne prostore. Pri tem morate obvezno izdelati potrebne izpise iz digitalnega tahografa o svojih aktivnostih.

Če je kartica voznika poškodovana, ne deluje pravilno, je izgubljena ali ukradena, mora voznik v sedmih koledarskih dneh zaprositi za njeno zamenjavo.

O nedelovanju, izgubi ali kraji kartice morate takoj obvestiti izdajatelja kartic CETIS d.d. Lahko nas pokličete (+386 (0)3 4278 600) ali pošljete elektronsko pošto.

Izdajatelj kartic na osnovi dokazila o preklicu v svoji evidenci ustrezno spremeni status kartice v neveljavno ali pa na zahtevo vlagatelja izda nadomestno kartico. Nadzorni organi imajo tako prek TACHOneta dostop do aktualnega statusa kartic. Vse morebitne nastavitve tahografov z izgubljeno ali ukradeno kartico so po datumu spremembe statusa kartice neveljavne.

Izgubljena ali ukradena kartica  

Ob izgubi ali kraji morate kartico najprej uradno preklicati. K novi vlogi za izdajo nadomestne priložite dokazilo uradnega preklica kartice v Uradnem listu RS in/ali policijski zapisnik, v katerem je navedena tatvina kartice. Kot dokazilo za izdajo nadomestne kartice zadostuje potrdilo o vlogi za preklic ali kopija potrdila o plačilu (na objavo v Uradnem listu, ki lahko traja 14 dni, ni treba čakati). Preklic mora vsebovati podatke o vrsti kartice, izdajatelju in o številki kartice. 

Če nimate številke kartice, nam zahtevo za posredovanje številke:

V zahtevi navedite svoje podatke. Podatke o številki kartice lahko posredujemo izključno imetniku kartice.

Podaljšanje kartice voznika

15 dni pred potekom veljavnosti kartice voznika ste po zakonu dolžni oddati vlogo za podaljšanje, in sicer izpolnite Vlogo za vozniško kartico in na vlogi označite možnost »podaljšanje«.

Zamenjava kartice zaradi spremembe podatkov

Ob spremembi osebnih podatkov ste dolžni priložiti staro kartico oziroma jo morate poslati po pošti na naslov izdajatelja.

Kaj narediti ob spremembi številke vozniškega dovoljenja?

Če ste imetnik tuje kartice

Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana. Če ste imetnik tuje kartice, ste dolžni priložiti potrdilo o odjavi kartice v državi izdajateljici ali pa kartico poslati na naš naslov. Posredovali jo bomo organu izdajatelju. Preverite ceno posredovanja kartice organu izdajatelju v tujino.

Stroški

Rok veljavnosti kartice, ki je izdana v zameno za izgubljeno ali ukradeno kartico ali kartico, ki ni delovala pravilno, je enak, kot je bila veljavnost kartice, ki je bila zamenjana, razen če je prišlo do zamenjave kartice manj kot tri mesece pred potekom njene veljavnosti; v tem primeru je veljavnost zamenjane kartice 5 let.

Nedelujočo kartico nam skupaj z novo vlogo vrnete, in če je reklamacija upravičena, vam brezplačno izdamo novo kartico. Če tehnični pregled kartice pokaže, da je za napako kriv uporabnik, boste stroške nadomestne kartice poravnali sami. Cena vsake nadaljnje kartice je enaka ceni prve.