Tuji državljani

Tahografske kartice za tujce

Tujim državljanom izda tahografsko kartico pristojni organ države članice, v kateri ima voznik običajno prebivališče. 

Voznikom iz drugih držav članic EU se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže s potrdilom o prijavi prebivanja za državljana EGP vsaj 185 dni v enem koledarskem letu (Uredba 165/2014/ES) ali z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo. 

Voznikom, ki prihajajo iz držav podpisnic sporazuma AETR, se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali s potrdilom o prijavi stalnega prebivališča.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let.

Izdajanje začasnih vozniških tahografskih kartic voznikom iz Ukrajine

Skladno s 26. čl. 165/14 Uredbe EGS omogočamo pridobitev podaljšanja ali prve izdaje začasne vozniške kartice voznikom iz Ukrajine.