Pridobitev tahografskih kartic

Tahografske kartice

Družba CETIS d.d. je z odločbo Ministrstva za infrastrukturo pooblaščena za izdajanje digitalnih in pametnih tahografskih kartic, ki omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov.

Uredba (EU) št. 561/2006 ter Zakon o delovnem času in obveznih  počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih zavezujeta voznike vozil –

  • za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa, skupaj z vsakim priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 3,5 tone;
  • za prevoz potnikov, ki so zaradi svoje konstrukcije in opreme primerni za prevoz več kot devetih oseb, skupaj z voznikom, ter so temu tudi namenjena;

- da pri opravljanju prevozov po cesti uporabljajo tahograf, kot je to določeno v Uredbi (EU) št . 165/2014.

Več o pravilih najdete tudi na spletni strani Komisije EU.

OPOZORILO zaradi povečanega števila prejetih vlog

Zaradi močno povečanega števila vlog priporočamo, da vlogo oddate najmanj 30 dni pred potekom obstoječe kartice.

Vrste tahografskih kartic

Družba CETIS izdeluje in personalizira naslednje vrste tahografskih kartic:

Postopek pridobitve tahografskih kartic

Vse potrebne informacije za pridobitev tahografskih kartic preberite na naših spletnih straneh ali pridobite osebno v pisarni izdajatelja med uradnimi urami.

CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe
Čopova 24
3000 Celje

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: 8.00 - 14.00
Torek: 8.00 - 13.00
Sreda: 8.00 - 16.00
Četrtek: 8.00 - 13.00
Petek: 8.00 - 13.00

Vprašajte nas

VLOGO za kartice lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v pisarni izdajatelja (CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe, Čopova 24, 3000 Celje) na okencu za oddajo vlog med uradnimi urami.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu, ki ga lahko brezplačno natisnete z naše spletne strani ali kupite v pisarni izdajatelja (cena obrazca vloge je 0,42 EUR brez DDV oziroma 0,51 EUR z DDV). Elektronsko oddajanje vlog je v pripravi.

Cena za vse vrste kartic je enaka: 53,03 EUR brez DDV oziroma 64,70 EUR z DDV. Ceno določa Pravilnik o ceni za izdajo kartic za digitalne tahografe (30. člen ZDCOPMD, ceno za izdajo kartice predpiše minister), ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Kartico je treba plačati ob vložitvi zahtevka za izdajo kartice z nakazilom na transakcijski račun, št. 29000 0003262161, odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d. (referenca 00 _ _ _ _ _ _ _ _ – vpišite davčno številko plačnika) ali na blagajni v pisarni izdajatelja. Če je plačnik pravna oseba, je treba k dokazilu o plačilu priložiti še potrdilo o davčni registraciji in številko transakcijskega računa. Dokumente lahko dostavite osebno v pisarno izdajatelja ali po pošti na naslov izdajatelja kartic. Originalni račun boste prejeli po pošti.

Na vlogi ob ostalih podatkih jasno označite tudi plačnika kartice in napišite njegovo davčno številko

Vlagatelj prejme kartice skupaj z navodili za uporabo na naslov, ki ga navede v vlogi, ali pa jih prevzame osebno v pisarni izdajatelja kartic.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Izdajanje kartic tujim državljanom

Tujim državljanom izda tahografsko kartico pristojni organ države članice, v kateri ima voznik običajno prebivališče (Uredba EU/165/14).

Voznikom iz drugih držav članic EU se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže s potrdilom o prijavi prebivanja za državljana EGP vsaj 185 dni v enem koledarskem letu (Uredba EU/165/14)  ali z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo. 

Voznikom, ki prihajajo iz držav podpisnic sporazuma AETR , se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali s potrdilom o prijavi stalnega prebivališča.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Rok pridobitve tahografske kartice

Okvirni rok pridobitve kartice ob popolni in odobreni vlogi je največ 3 tedne (zakonski rok je 30 dni).

Vlagateljem priporočamo, da vlogo za kartico oddajo vsaj en mesec pred predvideno prvo vožnjo z vozilom, ki ima vgrajeno digitalni tahograf.

Evropska kampanja: POT DO POŠTENEGA PROMETA

Evropska organizacija za delo (angleško European Labour Authority - ELA) organizira informativno kampanjo za kopenski promet, ki se je začela 12. oktobra. S kampanjo želi ELA ozavestiti vse deležnike v dejavnosti kopenskega prometa o prednostih prijavljenega dela ter obveznostih o napotitvah voznikov ter časih počitka in časih vožnje, ki izhajajo iz ustreznih uredb EU. 

Ključna sporočila kampanje:

Za prevoznike:
  • Pošteni socialni pogoji za pošteno konkurenco.
  • Pravilno ravnanje s svojimi delavci je dobro za vaše podjetje.
  • Zagotovite, da se tahograf uporablja v skladu s pravili. Je orodje številka ena za zagotavljanje voznikovih delovnih pogojev.
  • Nacionalni organi po vsej Evropi sodelujejo pri uveljavljanju pravil na cesti in pomagajo delodajalcem pri upoštevanju pravil.
Za voznike:
  • Ustrezno plačilo za napotene voznike.
  • Enaka pravila o najdaljšem času vožnje ter minimalnih odmorih in časih počitka za vse voznike, ki delajo v EU.
  • Prepričajte se, da vaš delodajalec prijavi vse vaše delo, da poznate svoje pravice in kako jih braniti.
  • Vozniki lahko poiščejo pomoč in svetovanje glede svojih pravic tako, da se obrnejo na ustrezne kontaktne točke.

V okviru kampanje bo ELA delila različne promocijske materiale, na njeni strani so na voljo prva gradiva, zgibanke o pravicah in obveznostih prevoznikov in voznikov v kopenskem prometu

Za več informacij lahko sledite družbenim medijem organizacije ELA: