Pridobitev tahografskih kartic

Tahografske kartice

Družba CETIS d.d. je z odločbo Ministrstva za infrastrukturo pooblaščena za izdajanje digitalnih in pametnih tahografskih kartic, ki omogočajo identifikacijo imetnika kartice na osnovi zapisovalne opreme ter prenos in shranjevanje tako zbranih podatkov.

Uredba (EU) št. 561/2006 ter Zakon o delovnem času in obveznih  počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih zavezujeta voznike vozil –

  • za prevoz blaga, katerih največja dovoljena masa, skupaj z vsakim priklopnikom ali polpriklopnikom, presega 3,5 tone;
  • za prevoz potnikov, ki so zaradi svoje konstrukcije in opreme primerni za prevoz več kot devetih oseb, skupaj z voznikom, ter so temu tudi namenjena;

- da pri opravljanju prevozov po cesti uporabljajo tahograf, kot je to določeno v Uredbi (EU) št . 165/2014.

Več o pravilih najdete tudi na spletni strani Komisije EU.

Vrste tahografskih kartic

Družba CETIS izdeluje in personalizira naslednje vrste tahografskih kartic:

Postopek pridobitve tahografskih kartic

Vse potrebne informacije za pridobitev tahografskih kartic preberite na naših spletnih straneh ali pridobite osebno v pisarni izdajatelja med uradnimi urami.

CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe
Čopova 24
3000 Celje

Uradne ure pisarne:
Ponedeljek: 8.00 - 14.00
Torek: 8.00 - 13.00
Sreda: 8.00 - 16.00
Četrtek: 8.00 - 13.00
Petek: 8.00 - 13.00

Vprašajte nas

VLOGO za kartice lahko pošljete po pošti ali oddate osebno v pisarni izdajatelja (CETIS d.d., Pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe, Čopova 24, 3000 Celje) na okencu za oddajo vlog med uradnimi urami.

Vlogo je treba oddati na posebnem obrazcu, ki ga lahko brezplačno natisnete z naše spletne strani ali kupite v pisarni izdajatelja (cena obrazca vloge je 0,42 EUR brez DDV oziroma 0,51 EUR z DDV). Elektronsko oddajanje vlog je v pripravi.

Cena za vse vrste kartic je enaka: 53,03 EUR brez DDV oziroma 64,70 EUR z DDV. Ceno določa Pravilnik o ceni za izdajo kartic za digitalne tahografe (30. člen ZDCOPMD, ceno za izdajo kartice predpiše minister), ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Kartico je treba plačati ob vložitvi zahtevka za izdajo kartice z nakazilom na transakcijski račun, št. 29000 0003262161, odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d. (referenca 00 _ _ _ _ _ _ _ _ – vpišite davčno številko plačnika) ali na blagajni v pisarni izdajatelja. Če je plačnik pravna oseba, je treba k dokazilu o plačilu priložiti še potrdilo o davčni registraciji in številko transakcijskega računa. Dokumente lahko dostavite osebno v pisarno izdajatelja ali po pošti na naslov izdajatelja kartic. Originalni račun boste prejeli po pošti.

Na vlogi ob ostalih podatkih jasno označite tudi plačnika kartice in napišite njegovo davčno številko

Vlagatelj prejme kartice skupaj z navodili za uporabo na naslov, ki ga navede v vlogi, ali pa jih prevzame osebno v pisarni izdajatelja kartic.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Izdajanje kartic tujim državljanom

Tujim državljanom izda tahografsko kartico pristojni organ države članice, v kateri ima voznik običajno prebivališče (Uredba EU/165/14).

Voznikom iz drugih držav članic EU se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže s potrdilom o prijavi prebivanja za državljana EGP vsaj 185 dni v enem koledarskem letu (Uredba EU/165/14)  ali z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo. 

Voznikom, ki prihajajo iz držav podpisnic sporazuma AETR , se kartica voznika izda, če se lahko voznik izkaže z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali s potrdilom o prijavi stalnega prebivališča.

Tahografska kartica se izda za obdobje petih let. Voznik ima lahko samo eno veljavno kartico, ne glede na to, v kateri državi je bila izdana.

Rok pridobitve tahografske kartice

Okvirni rok pridobitve kartice ob popolni in odobreni vlogi je največ 3 tedne (zakonski rok je 30 dni).

Vlagateljem priporočamo, da vlogo za kartico oddajo vsaj en mesec pred predvideno prvo vožnjo z vozilom, ki ima vgrajeno digitalni tahograf.