Novice

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

28. 08. 2019
Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000 (v nadaljevanju: CETIS d.d.), objavlja naslednje sporočilo: 

Na 34. redni skupščini družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5156963000 (v nadaljevanju: EGP d.d.), ki je bila dne 27. 8. 2019, je CETIS d.d. kot edini delničar v tej družbi glasoval za sprejem skupščinskih sklepov, na osnovi katerih se bo družba EGP d.d. iz delniške družbe preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Družba EGP d.d. bo z vpisom preoblikovanja v sodni register imela naslednje značilnosti:

  • Firma: EGP Embalažno grafično podjetje d.o.o.
  • Angleški prevod firme: EGP Company for Packaging and Graphic Design limited liability company
  • Skrajšana firma: EGP d.o.o.
  • Sedež družbe ostaja nespremenjen in je: Škofja Loka
  • Poslovni naslov družbe ostaja nespremenjen in je: Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka
  • Osnovni kapital družbe znaša 1.164.546,81 EUR.

CETIS d.d. je kot edini družbenik tudi sprejel akt o ustanovitvi družbe. 

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se bo 34.884 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe, ki so vse v lasti družbe CETIS d.d., preoblikovalo v oziroma zamenjalo za osnovni vložek v znesku 1.164.546,81 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 100 % osnovnega kapitala družbe. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register bo edini delničar, to je CETIS d.d., postal edini družbenik družbe EGP d.o.o., ki mu bo pripadal en osnovni vložek v nominalni višini 1.164.546,81 EUR, ki predstavlja poslovni delež v višini 100 % osnovnega kapitala družbe.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.

Upravni odbor družbe

 Nazaj