Novice

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

07. 02. 2017
Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje 26. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v petek, 10. 3. 2017, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 7. 2. 2017 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe, celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

Priloge:
Sklic skupščine, Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami, Informacije o pravicah delničarjev, predstavitev - Marko Mohar, predstavitev - Davor Vlahek, predstavitev - Tina Bačić, predstavitev - Anton Černič, obrazec - prijava udeležbe, obrazec - prijava udeležbe s pooblastilom.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 
 
Uprava družbe

 


Nazaj