Novice

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

27. 07. 2017
Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje 27. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 14.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 27. 7. 2017 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe, celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

Na voljo so naslednji dokumenti: Sklic 27. skupščine, Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami, Predlog čistopisa statutaPredstavitev - Marko Mohar, Predstavitev - Tina Bačić, Predstavitev - Davor Vlahek, Predstavitev - Anton Černič, Obrazec - prijava udeležbe in Obrazec - prijava udeležbe s pooblastilom.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

 


Uprava družbe


 


Nazaj