Novice

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

04. 06. 2019
Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje 29. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v petek, 5. 7. 2019, ob 14.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 4. 6. 2019 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.cetis.si), celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

Upravni odbor družbe

Pripeti dokumenti:  Sklic 29. skupščine,  Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami, Predstavitev – Radenko Mijatović, Predstavitev – Peter Groznik, Obrazec - prijava udeležbeObrazec - prijava udeležbe s pooblastilom



Nazaj