Novice

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

27. 05. 2022
Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje 33. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v četrtek, 30. 6. 2023, ob 14.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.


Dnevni red in predlagani sklepi so 27. 5. 2022 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.cetis.si), celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).


Priloge: Sklic 33. skupščine CETIS d.d.Dnevni red in predlogi sklepov z utemeljitvami, Politika prejemkov članov poslovodstva družbe CETIS d.d., Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2021, Življenjepis Peter Groznik, Življenjepis Radenko Mijatović, Življenjepis Davor Vlahek, Življenjepis Tina Bačić, Obrazec - prijava udeležbeObrazec - prijava udeležbe s pooblastilom


Upravni odbor družbe

 Nazaj