Novice

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge v družbi CETIS d.d. skladno z Uredbo MAR

10. 05. 2018
Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge v družbi CETIS d.d. skladno z Uredbo MAR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR) in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Družba OPTIMUS NALOŽBE, družba za svetovanje in investiranje, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 12, 2000 Maribor, katere družbenik in direktor je Roman Žnidarič, izvršni direktor družbe CETIS d.d., je družbo obvestila, da je dne 9. 5. 2018 OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o. pridobila 385 delnic družbe CETIS d.d. z oznako CETG, tako da je imetnik skupaj 9.385 delnic CETG, kar predstavlja 4,69 % vseh izdanih delnic in enak delež delnic z glasovalno pravico.

Realizacija posla je posledica dogovorjenega v Sporazumu glede postopka prevzema za odkup vseh delnic CETG, skladno s katerim je po uspešno zaključenem prevzemnem postopku vse delnice ciljne družbe, pridobljene v tem postopku, prevzela družba MSIN d.o.o., po prevzemu pa se je zavezala prodati in prenesti na družbo OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o. takšno število delnic CETG, pridobljenih v prevzemnem postopku, ki ustreza deležu 5,65 %, proti plačilu kupnine, ki bo enaka zmnožku števila delnic, ki v navedenem razmerju pripade družbi OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o., in cene iz prevzemne ponudbe. OPTIMUS NALOŽBE, d.o.o. pa se je zavezal te delnice kupiti in prevzeti. V posledici je bila med družbama sklenjena Pogodbo o prodaji in nakupu za 385 delnic CETG in opisana pridobitev delnic je predmet tega poročanja.

To obvestilo bo od 10. 5. 2018 vsaj pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe.

Upravni odbor družbeNazaj