Novice

Obvestilo o sklepih skupščine

14. 06. 2013
Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe 19. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila dne 14.06.2013, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine in seznanitev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe je v imenu sklicatelja skupščine otvoril sejo skupščine ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Matjaž Jan kot predsednik, Miro Zakrajšek in Aleš Šifrer pa bosta sodelovala kot preštevalca glasov. Odvetnik Matjaž Jan je prevzel vodenje skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine CETIS za poslovno leto 2012 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Seznanitev in sklepi glede točke 2

2.1.
Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Gorenjski tisk d.d. glede delitve dobička, in sicer:

»2.1. Sklep št. 3.1. o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011, ki je bil sprejet na 17. skupščini družbe dne 9.07.2012 in ki se glasi: »Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 644.485,46 EUR in se v celoti razporedi kot preneseni dobiček«, se spremeni tako, da se del tega dobička nameni za izplačilo dividend, na način, kot je določeno v naslednjem odstavku.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012 v višini 1.063.032,00 EUR, ki vključuje tudi nerazporejeni dobiček iz leta 2011, se uporabi:

- nerazporejeni bilančni dobiček iz leta 2011 v višini 400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 € na delnico,

- preostanek bilančnega dobička iz leta 2012 se delno, v višini 400.000,00 EUR, uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 € na delnico, delno, v višini 263.032,00 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende v dveh obrokih, in sicer prvi del v skupni višini 400.000,00 EUR najkasneje do 30.11.2013, drugi del v višini 400.000,00 EUR pa najkasneje do dne 30.6.2014, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 17.06.2013, na način, določen s sklepom uprave.«


ZA sprejetje sklepa je glasovalo 136.747 glasov oziroma 73,54 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 glasov oziroma 26,46 %, kar pomeni, da je bil nasprotni predlog sprejet.

Delničarji Slovenska odškodninska družba d.d., Kapitalska družba d.d. in Kovinoplastika Lož d.d. so v zvezi s tem sklepom skupščine napovedali izpodbojno tožbo.

2.2.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.


ZA sprejetje sklepa je glasovalo 136.747 glasov oziroma 73,54 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 glasov oziroma 26,46 %.

2.3.
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 136.747 glasov oziroma 73,54 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 glasov oziroma 26,46 %.

3. Imenovanje revizorja

Za revizorja poslovanja družbe CETIS d.d. in skupine CETIS za poslovno leto 2013 skupščina delničarjev imenuje: ABC revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.


ZA sprejetje sklepa je glasovalo 185.953 glasov oziroma 100,00 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval noben delničar.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar Število delnic in glasovalnih pravic
(delež glasovalnih pravic)
Slovenska odškodninska družba d.d 14.948 (7,47 %)
Kapitalska družba d.d. 15.609 (7,80 %)
Kovinoplastika Lož d.d. 18.649 (9,32 %)
Gorenjski tisk d.d. 116.704 (58,35 %)
Optimus naložbe d.o.o. 8.000 (4,00 %)
Triglav naložbe d.d. 12.043 (6,02 %)
SKUPAJ 185.953 (92,98 %)


Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.


Predsednik uprave mag. Roman ŽnidaričNazaj