Novice

Obvestilo o sklepih skupščine

02. 12. 2013
Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe 20. izredne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila dne 2.12.2013, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

Otvoritev skupščine in seznanitev z organi skupščine


Mag. Srečko Gorenjak, član uprave družbe je v imenu sklicatelja skupščine otvoril sejo skupščine, opravičil odsotnost predsednika uprave družbe ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Matjaž Jan kot predsednik, Miro Zakrajšek in Aleš Šifrer pa bosta sodelovala kot preštevalca glasov. Odvetnik Matjaž Jan je prevzel vodenje skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev.

1. Obravnava posebnega revizorjevega poročila ter odločanje o vložitvi tožbe

Seznanitev in sklepi glede točke 1

1.1.
Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarjev Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d., in sicer:

»Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.03.2012, ki se nanašajo na posle z delnicami izdajatelja HIT, d.d. (HIT2), se zoper člane organov vodenja in nadzora družbe vložijo odškodninske tožbe.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 49.206 glasov oziroma 27,64%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 128.792 glasov oziroma 72,36%, kar pomeni, da nasprotni predlog ni bi sprejet.

Ker nasprotni predlog delničarjev Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. ni bil izglasovan, je skupščina glasovala tudi o predlogu nadzornega sveta družbe, in sicer:

»Na podlagi ugotovitev posebnega revizorja iz Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.3.2012, se zoper člane organov vodenja in nadzora družbe ne vlagajo odškodninske tožbe.«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 128.792 glasov oziroma 72,36%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 glasov oziroma 27,64%.

Po razglasitvi sklepa je delničar Kovinoplastika Lož d.d., po svojem pooblaščencu napovedal izpodbojno tožbo.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar Število delnic in glasovalnih pravic (delež glasovalnih pravic)
Slovenska odškodninska družba d.d 14.948 (7,47 %)
Kapitalska družba d.d. 15.609 (7,80 %)
Kovinoplastika Lož d.d. 18.649 (9,32 %)
Gorenjski tisk d.d. 128.792 (64,40 %)
SKUPAJ 177.998 (89,00 %)


To poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cetis.si  vse do zakonsko predpisanega roka petih let.


Celje, 02.12.2013


CETIS d.d. - predsednik uprave
mag. Roman Žnidarič


Pripete datoteke: Sklepi skupščineNazaj