Novice

Obvestilo prenosne družbe CETIS d.d.

22. 09. 2020
Obvestilo prenosne družbe CETIS d.d.

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, objavlja naslednje sporočilo:

CETIS d.d. kot prenosna družba v skladu s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1 v povezavi s 586. členom ZGD-1 objavlja, da je v zvezi z nameravano izčlenitvijo s prevzemom dne 22. 9. 2020 predložila registrskemu sodišču, Okrožnemu sodišču v Celju, Pogodbo o izčlenitvi in prevzemom, sklenjeno dne 18. 9. 2020 v notarskem zapisu notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 1075/20, med prenosno družbo CETIS d.d. in prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.

Družba CETIS d.d. kot prenosna družba svoje delničarje obvešča, da Iahko na sedežu družbe CETIS d.d., to je na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 10.00 in 12.00 uro, vse do takrat, ko bo zasedala skupščina prenosne družbe, ki bo odločala o soglasju za izčlenitev s prevzemom, pregledajo Pogodbo o izčlenitvi in prevzemu z vsemi prilogami, letna poročila prenosne družbe in prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta, skupno poročilo poslovodstev o izčlenitvi s prevzemom, poročilo neodvisnega revizorja o reviziji izčlenitve s prevzemom ter poročilo upravnega odbora prenosne družbe o pregledu izčlenitve s prevzemom.

Hkrati se delničarje prenosne družbe obvešča tudi o tem, da mora prenosna družba CETIS d.d. vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin, poleg tega pa bodo navedene listine predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo njeno poslovodstvo ustno razložilo vsebino pogodbe o izčlenitvi in prevzemu ter delničarje obvestilo o vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave pogodbe do zasedanja skupščine.

Vse upnike,  sindikat in svet delavcev prenosne družbe CETIS d.d. se s tem obvešča in opozarja, da jim je prenosna družba CETIS d.d. dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis pogodbe o izčlenitvi in prevzemu.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

 

Upravni odbor družbe

 Nazaj