Novice

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

21. 04. 2017
Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 5042208000, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je na 2. seji dne 19. 4. 2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

(i) Nadzorni svet je skladno s točko 14 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb (»Kodeks«) ovrednotil izjave o neodvisnosti vseh članov nadzornega sveta. Na osnovi rezultatov analize je bilo ugotovljeno, da se vsi člani nadzornega sveta, razen Marka Moharja, štejejo za neodvisne člene, saj pri nikomur niso podana trajnejša in relevantnejša nasprotja interesov, ki bi lahko vplivala na njihovo sposobnost objektivne in nepristranske presoje ter na izvajanje nalog oziroma odločanje.

(ii) Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo v sestavi: Rajko Čvorović, Suzana Ofentavšek in Anton Černič.

(iii) Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016, ki ga je predložila uprava ter pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržka. S tem je revidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016 sprejeto.

(iv) Nadzorni svet je sprejel pisno poročilo iz 282. člena ZGD-1 o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016.

(v) Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednje sklepe:
  • Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za leto 2016 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016. Delničarji družbe se seznanijo tudi s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.
  • Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2016, v višini 173.666,60 evrov ostane nerazporejen.
  • Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.
  • Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.
(vi) Nadzorni svet je pooblastil in zadolžil upravo, da pridobi ustrezne ponudbe vsaj treh revizijskih hiš.

(vii) Nadzorni svet je soglašal, da se redna skupščina družbe CETIS d.d. skliče najkasneje do 31. 8. 2017 ter da nadzorni svet gradivo za sejo skupščine obravnava na naslednji seji.

(viii) Nadzorni svet je se seznanil z rezultati poslovanja družbe CETIS d.d. in odvisnih družb CETIS-GRAF d.o.o., AMBA CO. d.o.o., EGP d.d. in CETIS-ZG d.o.o. za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.


To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

 
Uprava družbe

 


Nazaj