Novice

Sklic skupščine delničarjev

29. 04. 2013
Sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje, 19. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v petek, 14.06.2013, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 29.04.2013 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe, celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.

V nadaljevanju so pripeti naslednji dokumenti: sklic skupščine, dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, informacije o pravicah delničarjev in obrazca: prijava udeležbe, prijava udeležbe s pooblastilom.
                                                                                                           
Obvestilo bo na teh spletnih straneh objavljeno za obdobje najmanj petih let od dneva objave.

 

CETIS d.d.
Predsednik uprave mag. Roman ŽnidaričNazaj