Novice

Sklic skupščine delničarjev

23. 05. 2014
Sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje, 21. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v ponedeljek, 23.6.2013, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 23.05.2014 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na SEOnet-u Ljubljanske borze, celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.

V nadaljevanju so pripeti sklic skupščine, dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, informacije o pravicah delničarjev in obrazec - prijava na skupščino, obrazec - prijava na skupščino s pooblastilom.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.CETIS d.d.
Predsednik uprave, mag. Roman ŽnidaričNazaj