Novice

Sklic skupščine delničarjev

15. 12. 2014
Sklic skupščine delničarjev

CETIS d.d., Celje

Sklic skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje 22. izredno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v četrtek, 15.1.2015, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 15.12.2014 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe, celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.

V nadaljevanju so pripeti sklic skupščine, dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, informacije o pravicah delničarjev in obrazci.

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.cetis.si od 15.12.2014 naprej.


CETIS d.d.
Predsednik uprave, mag. Roman ŽnidaričNazaj