Novice

Sklic skupščine delničarjev

11. 08. 2015
Sklic skupščine delničarjev
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, sklicuje 24. izredno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v petek, 11. 09. 2015, ob 10.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe.

Dnevni red in predlagani sklepi so z dnem 11. 08. 2015 objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe, celotno gradivo pa je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.

Na voljo so naslednji dokumenti: sklic skupščine, dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, informacije o pravicah delničarjev, čistopis statuta in obrazci (prijava udeležbe, prijava udeležbe s pooblastilom).

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.
 

CETIS d.d.
 Predsednik uprave, mag. Roman Žnidarič


Nazaj